Liten eller ingen lønnsvekst i 5 år

Reallønnsveksten ligger an til å bli svært dårlig de kommende årene hvis vi skal tro sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.

I følge Andreassen ligger vi an til en femårsperiode med en kjøpekraftsvekst tilnærmet null etter 15 år hvor lønnsveksten her til lands har vært for eventyrlig å regne.

Ikke midlertidig

Sjeføkonomen poengterer i artikkelen i DN at det er viktig at vi ikke ser på dette som noe midlertidig, men at den manglende lønnsveksten vil være et viktig skille i den norske økonomien. Med andre ord: dette er på langt nær bare en dump i veien.

Andreassen forklarer at den lønnsveksten vi har hatt så langt har kommet som et resultat av tre forskjellige forhold. For det første har man i Norge hatt en stor vekst i produktiviteten. For det andre har utviklingen når det gjelder bytteforholdet vært gunstig, også om vi tar vekk oljen, og det innebærer at eksporten har gått opp mens importen har gått ned. Og sist men ikke minst har vi hatt høy aktivitet på sokkelen grunnet høye oljepriser. Disse tre forholdene har nå snudd og trekker i motsatt retning hvis vi sammenligner med de siste 15 årene.

Økonomen ser nå for seg en lønnsvekst som vil ligge på rundt 2,5% hvert år, og om prisveksten holder det samme nivået vil altså reallønnsveksten bli tilnærmet lik null.

Han si at vi inntil nå har vært i en posisjon hvor lønningene har kunnet blitt økt utover veksten i produktiviteten, og grunnen til dette skyldes at vi har hatt en bedring i bytteforholdet. Han forklarer at vi nå er nødt til å legge veksten i lønn under veksten i produktivitet, og sier at reallønnen i løpet av de neste 5 årene sannsynligvis kun vil øke med maksimalt 0,5%. Det vil imidlertid kunne bli et unntak om vi klarer å øke produktivitetsveksten.