Forsikring er noe som alle voksne mennesker i Norge er nødt til å forholde seg til, men det er ikke alle som tar dette like alvorlig – og det kan bli et kostbart feilgrep å gjøre.

Når det gjelder kunnskap om forsikringer så er det et stort sprik i befolkningen i Norge, og som alt annet krever det en egeninnsats også her for å opparbeide seg nettopp dette. Her på ToppFinans.com har vi som uttalt mål at vi skal være en portal som skal opplyse våre lesere om forskjellige økonomiske temaer som er viktige i hverdagen, og ønsket er at vi skal gjøre dette på en så lettforståelig måte som mulig.

forsikring-tf

Hva er en forsikring?

En forsikring er kort fortalt en måte som gjør at man kan sikre seg mot økonomiske tap hvis man skulle oppleve skade eller tap på enten et objekt man eier eller ved helsemessige skadelige hendelser. En forsikring ordner man seg derfor gjennom et forsikringsselskap, og det foregår ved at man betaler inn et forhåndbestemt beløp til dette selskapet. Det samme gjør derfor også de andre kundene som har forsikringer i det samme selskapet, og til sammen sørger disse innbetalingene for at forsikringsselskapet har et fond som de kan betale ut erstatninger med hvis kundene skulle bli skadelidende på en eller annen måte.

Hvis du for eksempel har forsikret bilen din vil du derfor få utbetalt forsikringspenger hvis du har vært uheldig å skade bilen eller at bilen har blitt påført skade. På denne måten kan du derfor enten kjøpe ny bil hvis den har blitt helt ødelagt eller reparere skadene den har blitt påført, uten at du selv blir økonomisk skadelidende av det. Det å ha forsikring i et selskap blir derfor en slags fordeling av risikoen mellom de som betaler inn penger. Er man uheldig kan man få erstatning, og hvis man ikke er det så har man bidratt til en trygghet til fellesskapet og seg selv.

De pengene man betaler inn til forsikringsselskapet kalles for en ‘premie’, men det har naturligvis ingen tilknytning til den tradisjonelle betydningen av ordet.

Når man får utbetalt forsikringspenger blir man trukket for en egenandel, og hvor stort dette beløpet er vil variere fra avtale til avtale. Som regel kan man si det slik at jo større egenandelen er jo lavere blir premien man må betale inn.

forsikring2-tf

Mange forskjellite typer

Det finnes en rekke forskjellige typer forsikringer, og det er nesten ikke grenser for hva man kan sikre seg mot. Imidlertid kan vi si at forskringer som er mest relevant for oss i dagliglivet grovt sett kan deles inn i fire forskjellige undergrupper: offentlig forsikring, privat forsikring, skadeforsikring og livsforsikring.

Den offentlige forsikringen innebærer at alle innbyggerne i Norge har en minimumsdekning som sørger for en sikkerhet når det kommer til liv og helse, og denne tryggheten blir levert og organisert av Trygdeetaten. Privat forsikring dreier seg enkelt og greit om at man som kunde kan forsikre så nær sagt hva som helst – så fremt selskaper tilbyr dette. Skadeforsikringen er kanskje den største av disse gruppene og dette er altså en form for forsikring som brukes til å sikre eiendeler og objekter mot tap/skade. Eksempler på dette kan være hus, bil og båt – for å nevne noe. Livsforsikringen er en omfattende bolk som inneholder både pensjonsforsikring, uførepensjon, dødsrisikoforsikring, og da forstår man at slike tilbud er ment å sikre en persons økonomiske situasjon for fremtiden. Det er mye som kan skje med vår helse og da er det viktig at vi er gardert på best mulig vis.

Hvordan beregnes innbetalingene?

Pengene som man må betale til forsikringsselskapene for en forsikring, altså premien, er ment å dekke tre forskjellige ting:
1. det sannsynlige beløpet av erstatninger.
2. administrasjonskostnader for forsikringsselskapet.
3. påkrevde avsetninger til fond.

Fondsavsetningene i punkt tre er en nødvendighet som skal dekke de svingningene som vil komme naturlig i erstatningene som utbetales fra år til år – enkelte år vil det være høye utbetalinger mens det andre år vil være færre slike. I tillegg vil dette fondet også anvendes i de tilfeller hvor det tar lang tid for å bestemme hva erstatningsbeløpet vil bli.

Når det gjelder fastsettelsen av premien vil denne beregnes på grunnlag av informasjon som sier noe om den generelle frekvensen av for eksempel sykdom, trafikkulykker knyttet til forskjellige bilmodeller, antall branner etc. På bakgrunn av dette vil forsikringsselskapet regne ut sannsynlige erstatninger som de må betale ut, og deretter hvor store premier de må kreve inn fra sine kunder. For eksempel vil derfor bestemte biltyper som har en høy ulykkesfrekvens ha en høyere premie enn andre biltyper som regnes som tryggere.

For at beregningen av premien skal bli pålitelig vil det derfor være gunstig at antallet forsikringstakere er så stort som mulig.

Fordypning

På våre sider vil vi tilstrebe å gi deg kunnskap om de vanligste forsikringene som tegnes i Norge i dag, og de forskjellige artiklene vi har publisert finner du i oversikten som følger under artikkelen.

Forsikring av:

* Hus og hjem
* Bilforsikring
* Forsikring av reisen
* Båtforsikring
* Livsforsikring
* Dyreforsikring
* Uføreforsikring