Har du hatt en dårlig ferieopplevelse? Da kan det hende at du har rett til å klage på!

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva du kan gjøre hvis ferien din ikke ble som forventet, men før vi kommer så langt så er det viktig at du har tatt vare på både billettene og de øvrige reisedokumentene dine. Dette er det mange som ikke er så flink til, og det innebærer at man mister retten til å klage.

Hvis du er misfornøyd med ferieturen eller reisen din kan du ha rett til å klage. (Bilde fra Pakkereisenemda)

Hvis du er misfornøyd med ferieturen eller reisen din kan du ha rett til å klage. (Bilde fra Pakkereisenemda)

Man har rett til å klage

Hvis ferien ikke svarte til dine forventninger kan det være at du har rett til å få penger tilbake, og spesielt gjelder dette hvis årsaken ligger hos reisearrangøren. Skal du imidlertid få penger tilbake krever dette at du klager til pakkereisearrangøren eller til flyselskapet. Hvis du ikke får resultater av denne klagen har du muligheten til å ta klagen med inn til Transportklagenemda (for fly) eller til Pakkereisenemnda.

Det en rekke ting som kan gi deg rett til kompensasjon, og hvis du har opplevd noe i forbindelse med for eksempel flyturen din, og det kan være forsinkelser, tapt bagasje etc., kan du klage på dette. Klager på dette kan rettes mot flyselskapene, flyplassene eller til reisebyrået. Hvis du for eksempel er misfornøyd med deler av ferien din, som for eksempel overnattingen, så har du klagetilgang også til det.

Men én ting må du ha på plass for at du skal komme deg noen vei med klagen din: klagefristene må være overholdt og du å ha all dokumentasjonen som behøves – og som sagt har vi en tendens til å være litt sløve på akkurat det. Det er ikke bare å sende inn en klage og forvente at klageinstansen skal ordne opp! Skal man for eksempel sende en klage videre til Transportklagenemde må denne ha både klagen din og svaret du fikk først, i tillegg til reisedokumenter og nødvendige kvitteringer. Her vil du spare mye tid hvis du er nøye fra starten av.

Sørg for at all informasjonsutveksklingen forgår skriftlig, slik at du kan dokumentere det du har behov for å dokumentere. Legg også ved bilder hvis det er relevant som bevis i klagen din.

* Transportklagenemda for fly
* Pakkereisenemda

Husk på dette når du klager

Ved klage til nemda må du fylle ut et klageskjema som også kan sendes elektronisk fra nettsidene til Transportklagenemda for Fly eller hos Pakkereisenemda. Husk at all informasjon skal være så nøyaktig beskrevet og utfyllende som mulig og at du er nøye med følgende:

* Reiseopplysninger: Flighnummer, reisemål, hvor du reiser fra og til (flyplasser), når du reiser, fortell hva som har skjedd, hvor stort reisefølge, den totale prisen på reisen og hvor reisen er kjøpt er viktige elementer å få ned.

* Grunnen til klagen: Oppgi hva det er du klager på og oppgi opplysninger om kontakten du har hatt med reisearrangøren.

* Dokumentasjon: Dokumentasjon er ekstremt viktig. Kopier av reisedokumentene dine og billettene, din skriftlige klage til motparten, avslaget fra motparten og evt. øvrig dokumentasjon som har betydning for din klage.

* Kvitteringer: Hvis du kommer med et erstatningskrav burde du legge ved dokumentasjon for de økonomiske tap/kostnader du har lidt.

Vær oppmerksom på klagefristene

Hvis du mener at du har et krav på refusjon eller en kompensasjon etter et mislykket ferieopphold er du nødt til å klage innenfor fristen for dette. Hvis klagefristen er overskredet vil klagen avvises før den i det hele tatt er behandlet. Hvis du skal klage på flyturer og pakkereiser skal klagen først rettes til de respektive selskapene det gjelder, og får du ikke gjennomslag for klagen din der er klagenemda neste instans.

Klagen til selskapene må du sende så raskt som mulig, og du må gjøre deg kjent med klagefristene til selskapene. Charterselskap har en frist på fire uker etter hjemkomsten. Når du får svar fra selskapene skal dette svaret inneholde opplysninger om at du har rett til å klage videre – altså Transportklagenemda for fly eller Pakkereisenemda. Når du har fått svar fra selskapet har du fire uker til å sende klagen videre.

Hvis du ikke har fått svar på din klage fra flyselskapet eller fra flyplassen i løpet av fire uker forandrer fristene seg, og du vil da ha tre år på deg.

Pakkereiseselskapene har en svarfrist på åtte uker, og hvis du ikke får svar fra dem innen denne fristen kan klagen din sendes til Pakkereisenemda – direkte.

Nemda er ikke rettskraftig eller tvangskraftig

Selv om nemda har gjort et vedtak og gitt klager medhold er ikke selskapene nødt til å rette seg etter dette. De kan fortsatt avvise dette og da står man igjen med én løsning, og det er å forfølge saken i en sivil domstol.

Hvis slike ting inntreffer vil nemda føre opp selskapene på ‘skammens vegg’ som består av selskaper som ikke har til hensikt å etterkomme kjennelsen de har kommet frem til.

Sjekk skammens vegg – flyselskaper.

Sjekk skammens vegg – Pakkereiseseselskaper

Nemda har imidlertid som regel gode erfaringer med sine kjennelser, og i de fleste tilfeller blir de fulgt av selskapene.