Et enkeltpersonforetak er en form for organisasjon hvor det er en fysisk person som er ansvarlig for næringsvirksomheten i selskapet. Dette innebærer blant annet at man har det hele og fulle økonomiske ansvaret for både gjeld og forpliktelser i selskapet.

Som eier av en enkeltpersonforetak er det du som bestemmer alt, og det eksisterer ingen lover som omhandler slike foretak.

Krav og kjennetegn ved en enkeltpersonforetak

Som eier av et slikt foretak må du være fylt 18 år og altså være myndig, men du behøver ikke å være bosatt i Norge – dog er det et krav om at foretaket har en norsk adresse. Det er imidlertid muligheter for at barn over 15 år kan få dispensasjon til å drive næringsvirksomhet, men da må en verge gi tillatelse, og da med samtykke fra Fylkesmannen, om at den mindreårige kan få drive et slikt foretak.

En fordel med denne selskapsformen er at du ikke er pliktig å tilføre selskapet kapital (sette inn penger) siden det uansett er du som står økonomisk ansvarlig.

Når det gjelder skatt vil både eieren av foretaket og foretaket selv liknes sammen, noe som innbærer at det skal betales skatt av netto overskudd av driften sammen med eierens øvrige inntekter. Går bedriften med underskudd er man derimot fradragsberettighet på nettotapet.

Å registrere et foretak som dette er helt gratis og det gjøres i Enhetsregisteret. Når det er gjort får man et organisasjonsnummer, men dette legger en del begrensningen som fører til at man blant annet ikke får opprette bankkonto i bedriftens navn. Man har naturligvis muligheten til å registrere seg i selve Foretaksregisteret også, men dette er gebyrbelagt. Er man registrert der vil man imidlertid ha muligheten til å opprette bankkonto i bedriftens navn, samt at man vil få en firmaattest. En slik attest inneholder de forskjellige registrerte opplysningene som finnes om foretaket i Foretaksregisteret.

Som eier av et enkeltpersonforetak må man registrere i Foretaksregisteret hvis man har minst 5 ansatte eller om man driver næringsvirksomhet som omhandler videresalg av innkjøpte varer.

Driver man et stort enkeltpersonforetak, det vil si med mer enn 30 ansatte i gjennomsnitt over de tre foregående regnskapsårene, vil man få endel krav som stiller foretaket på lik linje med ansvarlige selskaper. Blant annet vil dette omhandle de ansattes adgang til deltakelse i selskapsmøter og eventuelle styremøter.

Inngående om denne organisasjonsformen

Videre i denne artikkelen skal vi gå litt dypere i enkeltpersonforetaket og gi deg mer utfyllende informasjon. Som sagt så er ikke denne organisasjonsformen (ENK) et selvstendig skattesubjekt, og vi nevnte også at foretaket og du er én og samme person. I forbindelse med innlevering av selvangivelse så vil dette innebære at du som eier av ENK leverer selvangivelse som før (altså deg personlig), med tilleggsposter som også gjelder virksomheten du driver.

Husk også på at alle kostnader og inntekter i ditt ENK skal dokumenteres med bilag, og du har en plikt å oppbevare disse bilagene i minst 10 år etter det aktuelle driftsåret. Hvis du velger å avslutte driften før det har gått 10 år gjelder denne regelen fortsatt. Du har muligheten til å oppbevare bilag elektronisk hvis det er ønskelig.

I et ENK eksisterer det ingen krav som sier at du skal bruke regnskapsfører/revisor, men hvis dette er noe du ikke har erfaring med så anbefales det at du vurderer å leie inn hjelp til dette. Husk at det er strenge krav til regnskapsføring, samt fakturering og dokumentasjon til offentlige myndigheter.

Vi nevnte også at du er skattepliktig på nettooverskuddet i bedriften og om du lar pengene bli stående i bedriften eller du gjør et uttak til privat bruk betyr ingenting for beskatningen – overskuddet skattelegges, og et uttak blir ikke sett på som lønn. Har du for eksempel en ektefelle som deltar i driften av ENK er han/hun ikke å betrakte som ansatt, og utbetaling sees ikke på som lønn. Overskuddet i bedriften kan for eksempel deles etter arbeidsinnsats og skal ikke skattelegges ytterligere utover skatten som påløper ved overskudd. Kostnader til lønn påløper først hvis man ansetter andre mennesker til å jobbe i bedriften.

Ved eventuelle underskudd, altså at kostnadene blir større enn inntektene, vil dette bli fradragsberettiget i øvrige inntekter. Hvis du ikke har andre inntekter i løpet av det samme inntektsåret, vil underskuddet overføres til et senere inntektsår. I det øyeblikket du oppnår et overskudd i ditt ENK eller at du får øvrige inntekter så skal dette underskuddet trekkes fra.

Registrering av enkeltpersonforetak

Når du skal registrere ditt enkeltpersonforetak gjør du det ved å benytte et skjema som heter Samordnet registermelding via Altinn eller ved å laste ned registreringsdokumentene. Det samme skjemaet skal du også benytte ved senere anledninger, f.eks. ved endringer av allerede oppgitte opplysninger.

Du kan også velge å fylle ut en forenklet registermelding for enkeltpersonforetak, og du finner en

Rate: