Verdipapirfondenes forening har kommet med en undersøkelse som belyser nordmenns spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond, og her kommer det frem urovekkende opplysninger om kvinners aktivitet når det kommer til denne formen for sparing.

Pensjonsdrømmen i fare

I årets undersøkelse fra VFF kommer det frem at nordmenn gjennomsnittlig sparer 758 kroner i spareavtaler hver måned, og totalt sett utgjør dette bortimot 500 millioner kroner pr. måned. Av disse pengene kommer to tredjedeler fra menn, mens kvinnene kun står for den siste tredjedelen.

økonomisk vekst

Det er færre kvinner enn menn som har slike avtaler og i tillegg til dette har de et gjennomsnittlig lavere sparebeløp enn det mennene har. Kvinnenes spareavtaler er gjennomsnittlig på 636 kroner fordelt på 280.000 spareavtaler, mens mennene gjennomsnittlig investerer 849 kroner over 377.000 avtaler. Det er disse opplysningene VFF mener er bekymringsfulle, og spesielt trekker de frem pensjonsutfordringene som vil kunne komme som en naturlig konsekvens av dette.

Grunnen til dette er at kvinner lever lengre enn menn, og at de i tillegg til dette får en årlig pensjon som er lavere enn det mennene har. Den åpenbare løsning på dette burde være at kvinnene skaffer seg flere spareavtaler og høyere sparebeløp enn det mennene har, men som tallene viser er det det motsatte som er tilfellet.

Tendensen fra 2006 til 2013 viser heller ikke at det har vært en bedring i så måte for kvinnene, og det er mennene som har vist en langt større vilje til å spare – noe som har resultert i en større økning i spareavtaler og gjennomsnittsbeløp for dem.

Oppdater det på verdipapirfond her!

Høyere prisvekst enn sparing

Det månedlige sparebeløpet i kvinnenes spareavtaler har siden 2006 økt med 74 kroner, noe som betyr en økning på 13 prosent. I det samme tidsrommet har mennenes sparebeløp steget med 175 kroner, og det er en økning på 26 prosent. Inflasjonen i dette tidsrommet i vært på 14%.

Høyere avkastning med spareavtaler

Ved å spare penger fast i aksje- eller kombinasjonsfond sørger dette for at man reduserer faren for å sette inn for mye penger, eller overinvestere som det heter, når markedet er preget av optimisme. Det som kanskje er like viktig er at spareavtalene i tillegg sørger for at man ikke investerer for lite når det er pessismismen som råder.

Mange klarer å sette av et fast beløp hver måned, og ved å sette inn mindre beløp hver måned, i stedet for et større enkeltbeløp, sprer du risikoen betraktelig. Ved å vente men å investere i markedet til usikkerheten har blitt mindre, sier det seg selv at kursene allerede har økt såpass mye at man misser den langsiktige avkastningen i aksjemarkedet.

Ved å opprette en fast spareavtale som trekker penger fra kontoen din hver måned unngår du å måtte følge med på om børsene stiger eller synker. Sannsynligheten for at du får en gjennomsnittlig høyere avkastning er derfor høyere enn om du selv skal forsøke å tippe på når verdien på aksjemarkedet går opp eller ned.

Ettersom kvinner tradisjonelt sett er mindre interessert i å påta seg risiko enn menn, burde derfor spareavtaler appellere mest til dem, men slik er det altså ikke.

Du kan lese hele rapporten i sin helhet her.