I statsbudsjettet for 2016 har regjeringen bestemt seg for å skjerpe utbytteskatten, og det betyr kort og godt at det å ta utbytte vil bli dyrere.

Regjeringen med finansminister Siv Jensen i spissen vil altså øke skatten på utbytte, men ikke så mye som det mye omtalte Skatteutvalget foreslår.

Økning i skatten

Finansdepartementet har gjort følgende vurderinger med tanke på økt utbytteskatt, og har sagt at dette bør gjennomføres gjennom en oppjustering av alminnelig inntekt.

– Etter en samlet vurdering mener departementet at den mest hensiktsmessige løsningen vil være oppjustering av alminnelig inntekt. Oppjusteringen kan gjennomføres ved at utbytte mv. som skattegrunnlag multipliseres med en oppjusteringsfaktor. For 2016 foreslås det at utbytte mv. oppjusteres med faktoren 1,15 slik at den samlede marginalskatten på utbytte (inklusive selskapsskatt) holdes om lag uendret. Da det for 2016 foreslås lavere marginalskatt på lønn, vil likevel motivet til inntektsskifting bli noe mindre enn i dag.

Man erkjenner imidlertid at det finnes ulemper ved en økning i utbytteskatten, og dette går naturligvis på at det blir mindre lønnsomt med investering i aksjer. Samlet sett mener man allikevel at det er nødvendig å øke utbytteskatten all den tid skattesatsen på alminnelig inntekt er kuttet. De har dog valgt å gjennomføre en skatteøkning som er lavere enn Skatteutvalget har foreslått for å gjøre ulempene så små som mulig.