Pensjon har etter hvert blitt et mye diskutert økonomisk tema i mediene, og begreper som AFP, OTP, fripolise og mer til slenges rundt – og nå må du ta et større ansvar selv.

Dette kan virke skremmende for mange og det er flere enn man tror som mangler kunnskap om dette, men her skal vi forsøke å klargjøre hva begrepet fripolise egentlig er.

En lett introduksjon

Fripolise handler om pensjon, og pensjon er penger som arbeidsgiver sparer opp for deg når du er i arbeidslivet og som du får utbetalt når du blir pensjonist. En fripolise er derfor penger som din arbeidsgiver har spart til den dagen du skal pensjonere deg, og denne utbetales i felleskap med øvrige pensjonsordninger og utbetalinger fra Folketrygden. Når du slutter i din nåværende jobb og har jobbet der i mer enn 12 måneder har du derfor fått en fripolise eller noe som kalles for pensjonskapitalbevis.

Pengene som settes av i fripolisene investeres i fond, og derfor kan man på en måte si at de aller fleste av oss sparer i fond uten at vi helt har kontroll på det. Verdiene på disse beløpene er på mange titalls milliarder kroner, og det spesielle er egentlig det at vi har så lite kunnskap om dem. Hvis du har jobbet på samme sted i mer enn et år, har du fått en fripolise av den arbeidgiver. Siden 2006, da loven om en obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trådte i kraft, har alle arbeidsgivere vært nødt til å legge av penger til pensjon for de som er ansatt.

Regelendringer

De siste årene har det skjedd mye når det kommer til fripoliser, og for en tid tilbake kom det europeiske kapitalkrav som skulle garantere en minimum avkastning på 3,5% på sparepengene til pensjonskundene, og dette forhøyede sikkerhetskravet førte til at pensjonsselskapene var nødt til å redusere risikoen på pensjonsinvesteringene. Dette må de gjøre for å sikre at det havner innenfor de nye kravene.

Dette er imidlertid ikke nødvendigvis 100% positivt ettersom en redusert risiko også vil føre til en lavere avkastning.

Nå kan du styre fripolisene selv!

Fra og med 1. september 2014 blir du gitt muligheten til å gjøre endringer på fripolisene som har en årlig garantert rente, og dette kalles for ‘fripolise med investeringsvalg’. Dette betyr i praksis at du kan flytte fripolisen over til den investeringsprofilen som passer deg best, og du har derfor muligheten til å få større inntjening enn den garanterte avkastningen på 3,5%. Muligheten til å påvirke avkastningen er en veldig bra mulighet og dette skal vi komme nærmere inn på.

Fripolise med investeringsvalg

For å ta en liten oppsummering: fripolisene slik de fungerer i dag gir deg som pensjonssparer en årlig rente som er garantert 3,5%. Denne kapitalen, altså pengene, kan du ikke forvalte selv og derfor heller ikke påvirke for mulig høyere avkastning og dermed høyre pensjonsutbetalinger. Når fripolise med investeringsvalg blir mulig fra og med 1. september 2014 kan du imidlertid påvirke din pensjonskapital.

Her kan du enkelt og greit velge hvordan kapitalen skal forvaltes, og man kan da velge mellom forskjellige pensjonsprofiler som rangeres etter lav, middels eller høy aksjeandel. Du kan også gå for andre fond som er en bedre match mot din risikoprofil, i følge DNB.no.

Ingen garanti

Det man imidlertid skal være klar over er at man ikke er garantert noen rente hvis man velger å benytte seg av fripoliser med investeringsvalg, og hva du får utbetalt vil være avhengig av utviklingen underveis på det valget du har gjort. Får du en god avkastning vil dette naturligvis resultere i at du får en høyere pensjon når den dagen kommer.

Skal, skal ikke?

Det er det store spørsmålet! Kort fortalt kan man vel konkludere med at de som ønsker å være med på å påvirke avkastningen burde gå for et investeringsvalg som dette, men man skal huske på én ting: Over en lengre tidsperiode vil aksjemarkedets avkastning være bedre enn den garanterte renten på fripolisen, men samtidig vil aksjemarkedet svinge i verdi med mer eller mindre ujevne mellomrom. En strategi kan være å starte med fripolise med investeringsvalg og heller redusere risikoen når man begynner å nærme seg pensjonsalderen.

Fripolisen består i utgangspunktet av en del som er forbeholdt alderpensjon, men i tillegg kan det være flere andre dekninger på den, og her snakker vi om uførepensjon etc. Det er imidlertid bare den delen som omhandler alderspensjonen som kan flyttes.

Storebrand anbefaler investeringsvalg

På nettsidene til Storebrand går det klart frem at de der vil anbefale kundene å gå for fripolise med investeringsvalg ettersom man kan forvente å få en mye bedre pensjonsutbetaling. For mange av kundene deres vil dette være aktuelt ettersom den langsiktige forvaltningen av midlene vil gi en bedre utbetaling.