Flere nordmenn enn ventet uten arbeid

De helt ferske tallene fra Nav som ble presentert i dag viser at arbeidsledigheten nå stiger mer enn hva man først hadde trodd. I løpet av neste år vil over 90.000 mennesker stå uten arbeid viser prognosene.

Som følge av de ventede økonomiske nedgangstidene har det også blitt ventet at arbeidsledigheten skulle stige, og nå viser tallene seg å være litt verre enn det man hadde antatt.

Økning i fjor og økning til neste år

Fra 2014 til 2015 vil den registrerte arbeidsledigheten hos Nav i følge de nye prognosene øke fra 75.300 til 82.000, og det er forventet et skikkelig hopp opp til 90.000 registrerte arbeidsledige i løpet av 2016 – og dette er en økning på 3,2%. Også dette er tall som kommer frem i forbindelse med de nye prognosene, og er en solid justering opp i forhold til de forrige prognosene. Så mange ledige har det ikke vært registrert hos Nav siden 2004.

Tror ikke på økning i oljeinvesteringene

Årsaken til at man forventer en fortsatt økning i arbeidsledigheten er i følge direktør Joakim Lystad i Nav at man i den forrige prognosen antok at investeringene i oljesektoren skulle øke til neste år, men dette har man ingen tro på lenger. De tror at det betydelige fallet som har vært i oljeprisene sørger for at investeringene i sektoren vil reduseres også til neste år og at ledigheten vil øke som en naturlig konsekvens av dette.

Direktøren forventer at ledigheten vil øke mest i den oljerelaterte industrien samt i de bedriftene som leverer tjenester til denne bransjen. Videre forklarer han at ringvirkningene av dette sannsynligvis vil komme til syne i form av blant annet en redusert kjøpelyst blant nordmenn flest, og dette igjen vil kunne føre til en voksende ledighet blant de som jobber i butikk og salg ettersom det private konsumet ikke vil vokse like sterkt som tidligere.

Bygg og anlegg samt eksport ser bra ut

Lystad mener også at eksportindustrien ser bra ut og at den økonomiske utviklingen i denne sektoren beveger seg i riktig retning. Har sier også at den reduserte kronekursen har ført til en bedre konkurranseevne blant norske eksportbedrifter, og dermed forventer man flere jobber og færre arbeidsledige innenfor sektoren. I bygg og anlegg sier Lystad at det også ser nokså bra ut, og han forklarer at det ble færre ledige der i fjor selv om investeringene i boliger gikk ned i denne perioden. Nav tror trenden vil fortsette både i 2015 og 2016.

Oljeprisen er en trussel

Oljeprisen har som vi vet en enorm betydning for den norske økonomien og dermed også for det norske arbeidsmarkedet, og per i dag er det usikkert hvordan prisen vil utvikle seg videre. Etter det kraftige fallet som har vært i høst og vinter er prisene nå på tur opp igjen, men det er nærmest umulig å si om oljeprisen har vært på bunnen eller ikke, sier Lystad. Kommer det et nytt fall som er større enn det Nav har lagt til grunn for sine prognoser vil dette naturligvis gi en enda større nedtrapping i oljeinvesteringene og dermed gi en økt ledighet. Økt usikkerhet har også den konsekvensen at det gjerne fører til at vi er mer forsiktig når det kommer til bruk av penger, og når man bruker mindre penger gir dette en redusert etterspørsel. Dette igjen vil gi lavere aktivitet og en økning i arbeidsledigheten i flere næringer.

Arbeidsinnvandringen vil tilpasses behovet

Når det gjelder arbeidsinnvandringen har Nav forventninger om at den kommer til å tilpasse seg det eksisterende behovet. Ettersom man forventer en langt lavere etterspørsel av arbeidskraft vil altså den stigende arbeidsledigheten føre til at færre arbeidsinnvandrere kommer inn til Norge.

Kilde: DN.no