I disse dager er det flust med norske studenter som skal leie seg bosted, og da vil man ofte møte på krav om depositum.

Når man skal flytte inn i en hybel eller en leilighet må man som regel betale et depositum, men ikke alle har den nødvendige kunnskapen om dette temaet, og i denne artikkelen får du den nødvendige kunnskapen om både depositumet og depositumskontoen.

5 ting å huske på

Depositumskontoen og depositumet er det viktig å ha kunnskap om når man skal leie en leilighet, og i en artikkel på Sparebank1’s nettsider kan man finne en god forklaring på dette.

1. Hva er egentlig en depositumskonto?
Når man skal leie seg inn på boligmarkedet er det helt vanlig at utleieren vil ha et forhåndsbetalt beløp, et såkalt depositum, som en sikkerhet hvis leieboer ikke betaler husleien eller påføre leieobjektet skader. Depositumspengene skal settes inn på en sperret konto som både utleier og leietaker oppretter i fellesskap. Depositumskontoen fungerer også slik at ingen av partene kan gjøre uttak fra denne kontoen med mindre den andre parten samtykker.

2. Opprettelse av en depositumskonto
Å opprette en depositumskonto er i dag enklere enn hva det var i gamle dager. Da måtte man troppe opp i banken med en husleiekontrakt for å få en slik konto, men i dag kan man med enkelhet gjøre dette på nettet. Utleieren velger banken som skal benyttes til denne kontoen, og det er også utleieren som skal stå for utgiftene det medfører å opprette en depositumskonto. Leietakeren får ved avslutning av kontoen beholde rentene.

3. Hvilken størrelse bør depositumsbeløpet være på?
Det er huseier som bestemmer størrelsen på depositumet men her vil det variere hva den enkelte foretrekker. Det vanligste er imidlertid at depositumsbeløpet er tre ganger husleien, men som huseier har man ikke anledning til å kreve et depositum som er høyere en seks måneders leie.

4. Hvordan avsluttes kontoen?
Depositumet skal tilbakebetales leietaker umiddelbart etter at leieforholdet er avsluttet, men dette krever at leieavtalen har blitt overholdt fra leietakers side. Utleier må samtykke i at pengene utbetales, men hvis utleier mener å ha et krav som skal dekkes gjennom depositumet må altså leietaker si seg enig i dette før utleier skal få utbetalt deler av eller hele beløpet.

5. Hva skjer ved en tvist?
Hvis utleier og leietaker havner i en tvist angående depositumet og utbetalingen av dette vil saken avgjøres i Forliksrådet eller i Husleietvistutvalget. Banken kan i visse tilfeller utbetale manglende husleie til huseier fra depositumskontoen hvis denne kan dokumentere at slike innbetalinger mangler. Hvis leietaker er uenig i dette kravet har denne en frist på fem uker til å få brakt saken inn for Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. Hvis dette ikke gjøres og gyldig dokumentasjon foreligger fra huseiers side kan altså banken utbetale skyldig husleie.

Og for all del: husk å ha en husleiekontrakt!