Det er en gammel og velkjent læresetning som sier at de aller rikeste i verden eier det aller meste av ressurser som finnes, og dette er en sannhet som ikke lar seg rokke.

Nylig presenterte hjelpeorganisasjonen Oxfam tall som underbygger dette faktumet, og det ser dessverre ikke ut til at det er noen bedring i sikte – tvert i mot faktisk.

Større gap

I løpet av 2016 ligger det an til at kun 1% av jordas befolkning vil eie så mye som halvparten av alle verdiene av verden, i følge organisasjonen, og de slår fast at avstanden mellom de aller rikeste og resten av befolkningen på planeten øker raskt. Den prosenten av befolkningen som har aller mest økte sin formue fra 44% av verdiene i verden i 2009 til hele 48% i 2014, og det ser unektelig ut til at utviklingen vil fortsette i samme bane.

I tillegg til at den aller rikeste prosenten sitter med nærmere halvparten av alle verdiene, er det de som befinner seg rett bak disse som eier det resterende. De nedslående tallene forteller at hele 94,5% av verdiene er eid av verdens 20% rikeste. Organisasjonen kommer derfor med klare oppfordringer til hvordan man kan unngå en skjevfordeling som dette, og ber politikere over hele verden om å bli strengere på unndragelse av skatt, gi borgerne bedre offentlige tjenester, innføre minstelønn og å kreve skatt på kapital fremfor skatt på arbeid. Med disse virkemidlene er håpet at man skal redusere de økonomiske ulikhetene i verden.

Et av hovedproblemene med de stadig større forskjellene er at et lite mindretall av menneskene har bedre muligheter til å drive politisk påvirkning, og dette foregår som regel ved at de mest velstående personene bruker pengene sine på lobbyvirksomhet – noe som igjen gagner deres egne interesser og som igjen vil være med på å øke forskjellene i samfunnet.

Det er derfor helt klart at man er inne i en vondt spiral som det krever målrettet innsats å komme ut av, men det spørs allikevel om det er politisk vilje til dette.