Finansiere er et ord som vi hører i tide og utide, men for de som ikke er så økonomisk kyndige vil ordet kanskje fremstå som litt uklart og tåkelagt.

Det er ingen tvil om at det å finansiere er et sentralt begrep innen økonomi, men som sagt virker det kanskje litt skremmende på mange. ToppFinans.com jobber imidlertid hele tiden med å gjøre økonomi enklere for folk flest, og i denne artikkelen ser vi nærmere på hva dette innebærer.

Kort fortalt

Jo enklere man gjør det jo bedre er det som regel, og mange vil kanskje si at dette gjelder for de fleste momentene i livet. Når det gjelder å finne ut hva det å finansiere egentlig er så kan det være greit å starte enkelt og heller utvide horisonten etter hvert. Finans og finansiere er naturligvis to begreper som henger tett sammen, men vi kan i utgangspunktet tenke oss ordet ‘finans’ som et overordnet begrep, mens ‘finansiere’ vil sortere under dette igjen.

Å finansiere handler om hvordan man skaffer midler/penger til en bestemt investering. Man kan for eksempel investere i en bil, men så er finansieringen måten man får tak i pengene på. En finansiering kan derfor brukes til alt mulig, enten det er et huskjøp eller en ferietur.

Grovt sett kan vi si at man finansierer et ønsket tiltak på to forskjellige måter: den ene er å søke om et lån som man betaler tilbake over tid i etterkant, mens den andre er å anvende seg av oppsparte midler.

Å finansere vil derfor, helt enkelt, innebære måten man tilegner seg/henter inn penger til et gitt prosjekt på.

Litt videre om finans

Du har nå fått en liten innføring i hva selve verbet ‘å finansiere’ innbærer, men for at man virkelig skal få forståelse av begrepets plass i det hele, så kan det være greit å kikke litt videre på begrepet finans. Finans er et stort fagområde innenfor økonomi, og som vi så i linken til Wikipedia står det å lese at fagområdet omhandler den måten både bedrifter, institusjoner og privatpersoner får tak i, forvalter og bruker penger over en lengre tidsperiode. Innenfor disse tre feltene vil bestandig vudering av risikoen være en viktig del av forståelsen.

Privat finans

ToppFinans.com handler i all hovedsak om hvordan folk flest kan få en bedre forståelse av sin private økonomi og hvordan de på best mulig må kan få en velfungerende husholdning. Derfor vil vi i denne artikkelen videre nå fokusere på hva privat finans innebærer.

Når det gjelder privat finans så er det flere temaer og emner som er interessant og som vil være viktige når det kommer til en privat husholdning. Det vi kan si er at det er viktig å tenke i store linjer og langt fremover i tid, for det er kun da man vil kunne skaffe seg en fremtidig økonomi som vil være levedyktig.

Spørsmål som om hvor mye penger en person eller en hel familie vil komme til å trenge i fremtiden vil derfor være sentralt. Det vil med jevne mellomrom komme spesielle perioder hvor man vil ha behov for ekstra penger, og da kan det være greit å ha en tanke om hvordan den økonomiske situasjonen da vil komme til å se ut.

Det neste man da kan spørre seg er om hvordan man har tenkt å skaffe seg disse pengene. Skal man skaffe dem gjennom et lån eller skal man spare penger – hvordan man skal finansiere blir derfor et sentralt moment, som vi allerede har nevnt tidligere i artikkelen.

Et annet betimelig spørsmål som dukker opp når det gjelder privat finans vil være hvordan vi som privatpersoner kan klare å beskytte oss selv mot de mange uforutsette hendelsene og utgiftene som dukker opp i livet, som f.eks. en stor økning av boligrentene. Finansiell planlegging er nøkkelen her, og det å skaffe seg en bufferkonto med oppsparte penger som man har i bakhånd er meget sentralt.

Sitter familien din på store rikdommer? Hvordan kan den best overføres videre til kommende generasjoner, og hvordan skal de igjen kunne forvalte denne arven videre på en best mulig måte. Dette kan være et betent tema, men desto ikke mindre viktig, og noe som er særdeles viktig innenfor denne delen av finans.

Har du noen tanker om hvordan skattene og avgiftene i Norge påvirker den private økonomien din? Finnes det noen grep du kan gjøre her for å kutte disse? Hvordan forvalter du dine penger på en best mulig måte slik at du får mest mulig igjen for dem skattemessig. Når skal du betale ned gjeld og når skal du spare i fond?

Privat finans innbefatter alt dette og mer til. For eksempel vil betaling for din egen og dine barns utdannelse være aktuelt, og kanskje vil investeringer i eiendom og bolig ha en stor plass. Forsikringer er også noe som vi alle har daglig kontakt med og som er noe som må være på plass for at vi skal ha den finansielle tryggheten som kreves, og som skaper en trygg økonomi.

De siste punktene vi tar med oss i denne kjappe gjennomgangen av hva som kjennetegner privat finans vil være investeringer og det å evne å spare til pensjonisttilværelsen. Spesielt det siste punktet er viktig ettersom vi i dag vet at vi som er ung vil måtte stå lengre i jobb for å ha det samme nivået på pensjonene som vi har i dag.